ئاوه ز
 

فةقر فةرهةنگی ئیمه کاما

 

فةقری فةرهةنگی ئیمه ئانةنه که؛ بیسارانی، سةیدی، مةولةوی، مةلا خدروو رواری، حاجی ماموساو نودشةی، میرزا ئةولقادروو پاوةی و هةزاران هةساره و روجیاری تةر جه هةورامانةنه نةژناسیا و لاو خةلکیةوه غةریبی با، بةلام تؤپانکةریو پیسه میسی، گورانیةواچیو پیسه جنیفر لوپیز و شةکیرا دلی زوانوو خةلکیةنه گرد رو گةمه کةرا و کةیف و وةشیةکةش پةی ئادیشا مةنؤوه. ئی رةوته جوریوش پنه ئامان که بریو وةخت وینی کابرا خةریکا ئاورایینه مرةی مرؤ؛ بةلام سةروو ژمارةو پالاو فلانه فوتبالیست یام فلانه وانةروو گورانیا چنی رةفیقةکةیش شةر کةرؤ.


فةقری فةرهةنگی ئانةنه که وةختاریو خاپوور کةردةی ژیوگای پةی سازدای یانه چن نوهوما بیةن به باو و پاریزنای میراسوو ویةردةی و یاونای به پرزوو ئاروی پیسه بریو چا جوجةله فووکوولیا ماچا؛ بی کةلاسی مارؤ. توخودا بدیةما پةی چیشما سةر ئامان. یام وةختاریو کةسیوی وینی که شونو سةیرانی و گیلایشةره ئامانةوه و ماشینةکةش به هةراله برةمی پةر کةردةن، ئةگةر پةرسی ئانه چی پاسته کةردةن به ئةوپةروو بی خةیالی یام ماچو به تو چیش!! یام ماچو دةخوو هینوو تو نیا. مةیلوو ویما


فةقری فةرهةنگی ئیمه ئانةنه که ساحبیو تا ویرةگا کووجیه و کولان و خیابانةنه ویل ویل گیلمی و عینک دوودی و فلانه مارک خارجی چیو مسانمی و یانةنه منیةیمیشةره یام سالیو جاریو پؤزش مدةیمی و وةختاریو یو ماچو ئانه چی وةرزش مةکةری بةدةنت شیویانةره یام کتیبیو مةوانیةوه؛ جوابشةنه ماچمی کوره کی حةوسةلةش هةن، کتیب کیلوویی چن.

 فةقری فةرهةنگیما ئانةنه که هةمماریو پولما هةن و نیانمانه بانک تا یؤتةر سوودش بوةرؤ و ئیمه نةتاومی دةسیو کةوا و پاتولی جوانخاس بسانمی یام دةسوو دوی رةفیقا گیرمی و سةفةریوی بةر جه وةلات کةرمی یام مةدرةسه و کتیب خانیو وةش کةرمی.


فةقری فةرهةنگیما ئانةنه که وةختیو ملمینه دلی تةبیعةت و ژیوگای، ئیننه یاگةکی پیسه کةرمی که شؤنیماره کةس قیزیش مةدو بلؤ ئاگه و غةیبةتوو پال دةسیةکةیما کةرمی و ماچمی چن خةلکوو ئی شاریه بی فةرهةنگةنی!!!

 فةقری فةرهةنگیما ئانةنه که پةشتو چراو سوورینه مةتاومی یةک دةیةقه ماتل بیمی و هةر چراوةکی سووره بیه گنمی بوق بوقانی؛ بةلام ملمی هةر ئیداریو تا چن سةعاتی ماتلیما کةرا و حیچ مةواچمی.

ئینه کریو بو به لیستیوی فره فره، ئةگةر هةر کةس کامینتیوی تازةش هةن متاوؤ ئیزافةش کةرو پی لیستیه.

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 توسط كوورش ئه‌ميني

بسمۀ تعالی


و جعلنا من الماء کل شی‏ء حی

سرکار خانم معصومه ابتکار

رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست دولت تدبیر و امید 

احتراما" همانطور که مستحضرید، یکی از معضلات فرا روی بشریت پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم­ها می­باشد که یکی از پیامدهای مستقیم آن، کاهش ذخایر برف مناطق کوهستانی می­باشد که در صورت تکرار و ادامۀ این روند در آینده­ای نه چندان دور با کم آبی، بروز پدیدۀ گردوغبار و حتی خشک سالی­های پی در پی مواجه خواهیم شد. امروزه بحث حکمرانی آب مطرح بوده و بیش از ۳۰ سال است ساخت سدهای مخزنی در سراسر دنیا متوقف شده است. در همین راستا اینجانبان جمعی از نویسندگان و فعالین عرصۀ فرهنگ و ادب هورامان بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و حسب وظیفه ملی و قانونی بر طبق اصل ۵۰ قانون اساسی با تقدیم این نامه نگرانی عمیق خود را نسبت به تخریب چشمۀ بل و آبگیری سد داریان با ذکر دلایل علمی زیر ابراز داشته و از آن ریاست محترم خواهشمندیم با درایت و دلسوزی خویش نسبت به نجات کامل و حفاظت فیزیکی از دهنه و مظهر چشمه بل که در واقع یکی از سرمایه­های ملی ایران عزیزمان می­باشد، دستورات و پیگیریهای لازم را تا حصول به نتیجه امر به ابلاغ فرمایید.

-        چشمه بل (چۀمۀو بلی) به همراه چشمه­های پالنگان، ته­لووکسان در روستای دیوه­زناو و زه­لم در روستای احمد آباد هورامان کردستان عراق از بزرگترین چشمه­های طبیعی هورامان به شمار می­روند. چشمه بل (چۀمۀو بلی) در محلی به همین نام (پایین دست دره روستای ناو به نام "ده­ریبه­ر") قرار دارد. این چشمه در سال 1388 با شماره 64 از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان «اثر طبیعی ملی» اعلام شده است. بر اساس آزمایشات میکروبیولوژی و شیمیایی صورت گرفته، از لحاظ کیفی و شاخصه­های سلامتی آب چشمه مذکور جزء بهترین آب­های معدنی دنیا بوده، از لحاظ استانداردهای جهانی برابری کرده و املاح آن از جمله نیترات، کلراید، فلوراید و سختی در حد استاندارد می­باشد. بدلیل موقعیت جغرافیایی و مکانی خاص قرار گیری چشمه در میان بافت محکم سنگلاخی دیواره­های سنگی اطراف رودخانه در ارتفاع حدود هشت متری، به هنگام خروج آب از دهانه چشمه، مناظر بدیع و دلفریبی خلق می­شوند که چشم هر بیننده­ای را خیره می­نمایند. خروج حجم عظیمی از آب و فرو غلتیدن از چنان ارتفاعی با چنان شفافیت و طراوتی؛ موسیقی طبیعی دلنوازی درست کرده که هارمونی زیبا و دلنشینش زبانزد خاص و عام شده است. در اشعار فولکلور منطقه آمده است که به هنگام گذر از کنار چشمه بل مواظب باشید که سیلاب آن خشمگین است و در دامش نیفتید.

(مه­ له  بله­ نه  نه­ ک  به­ رؤت  ئاوی/ سه­ ر بله­ نه  لوه، سه­ روو   شتاوی)

-        بر اساس مطالعات صورت گرفته تراز آبنمای چشمه بل 717 متر از سطح دریای آزاد و تراز نرمال سطح آب مخزن سد داریان برابر 826متر است. از این رو به هنگام آبگیری مخزن سد، (هانه­و بلی) در زیر ستونی از آب­های راکد به ارتفاع 109 متر مدفون خواهد شد و در مواقع سیلابی که تراز آب به 839 متر خواهد رسید، چشمه بل در زیر ستون از آبی به ارتفاع 122 متر برای همیشه مدفون می­شود. زیر آب رفتن بخشی از روستا و باغات روستای رودبار (روار)، ناو، سلین با چنان خاطره­هایی، روستای هدف گردشگری هجیج، تنها یکی دیگر از اثرات مخرب ساخت سد مذکور است.


ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 توسط كوورش ئه‌ميني
یةکؤم سةرؤک کؤماری هةورامی

(اولین رئیس جمهور هورامی زبان)

هؤرچنیای یةکؤم گةشاوةز (روشنویر)، سیاسةتوان و شؤرشگةری هۀورامی؛ دوکتور فواد مةعسووم هةورامی به سةرؤک کؤماروو عیراقی فیدرالی جه گةلوو کوردی و به تایبةت خةلکوو هةورامانی سةربةرزی پیروز بو.

که ئی خةبةرمه ئةژنةوی، هامویریوی ئازیزم ئی پةیامشه کیاسا پةی که نویسةبیش:

سةدام حسةین چکؤنی؟! ئارؤ دوکتور فواد مةعسووم هةورامی خةلکوو دةگاو خةرپانی بی به سةرؤک کوماروو عیراقی. دةی ئیتر ویرتا نةشؤوه هةورامیةکا شمه حةقوو ویتانا و مشیؤم بیاودی پا یاگه بةرزا که ئیژاو ویتانا.نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 توسط كوورش ئه‌ميني

برای نخستین بار تفسیر قرآن به به زبان کُردی زازاکی تالیف و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از پایگاه خبری Haberdıyarbakır در ترکیه به تازگی تفسیری از قرآن مجید به زبان کُردی زازاکی منتشر شده است.فقیه چولیگ (خواجه بلال) مفسر و روحانی کُرد زازا، اعلام کرده که برای نوشتن این تفسیر، تلاش کرده ازلهجه ی اصیل زازاکی استفاده کند و معتقد است که با توجه به اعتبار دین مبین اسلام بین کردهای زازا، انتشار چنین کتاب هایی می تواند مورد استقبال قرار بگیرد و موجب حفظ لهجه ی زازاکی شود.

تفسیر مزبور توسط انتشارات استون استانبول روانه ی بازرا شده است.   

گفتنی است لهجه ی زازاکی یا دُملکی که به رسم الخط لاتینی نوشته می شود، زبان رایج بخشی از کردهای ترکیه است که در استان های درسیم، بینگُل، ارزنجان، الازغ، بخشی از دیاربکر و سیواس زندگی می کنند.

کد مطلب: 66279  |  تاريخ: ۱۳۹۳/۴/۲۲  |  ساعت: ۱۰ :۳۷نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 توسط كوورش ئه‌ميني
شاخصه های فرهنگی حکومت اقلیم کردستان و آپارتاید زبان هورامی
این نوشتار در شماره 6 مجله " هایا " چاپ و منتشر شده است.
جهت دانلود آن به صورت pdf بر روی لینک زیر کلیک کنید


آپارتاید زبان هورامینوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 توسط كوورش ئه‌ميني
اورامان، سرزمین خرده فرهنگ ها

این تیتر عنوان مصاحبۀ خبرنگار همشهری با اینجانب می باشد که در همشهری (کردستان) تاریخ 18 تیر 1393 چاپ شده است.

علاقمندان جهت مطالعۀ مصاحبه به شماره چهارشنه 18 تیر 1393 مراجعه نمایند.نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 توسط كوورش ئه‌ميني
HATAV